November 2015 - Solo

(none)

November
Nov 12Boston, MAScullers Jazz Club 
Nov 14New York, NYIridium Jazz Club 
Nov 20Woodlands, TXDosey Doe 
Nov 21Boulder, COeTownInfo
Nov 22Sedona, AZSound Bites Grill 
Nov 23Sedona, AZSound Bites Grill